logo
donate

Luyện nghe chủ đề giao thông 3 (육교를 지나서 우체국 앞에서 세워 주세요)

1. Nghe hội thoại

2. Dịch đoạn hội thoại luyện nghe chủ đề giao thông

제일: 민호 씨, 신촌까지 뭘 타고 갈 거예요?
민호: 짐이 많아서 너무 힘드니까 택시를 탑시다.
기사: 어서 오십시오. 어디까지 가세요?
제일: 신촌으로 가 주세요. 
기사: 어디에서 내리세요?
민호: 신촌역 2번 출구 앞에 육교가 있어요. 육교를 지나서 우회전하면 신촌우체국이 있어요. 우체국 앞에서 세워 주세요.

 

 

 

Jane: Anh Minho, chúng đi sẽ đi gì đến Sinchon?

Minho: Hành lý nhiều nên mệt lắm, vì thế chúng ta đi taxi đi. 

Tài xế: Xin chào quý khác. Các anh muốn đi đâu?

Jane: Cho chúng tôi đến Sinchon. 

Tài xế: Các anh xuống ở đâu?

Minho: Ở trước cửa ra số 2 của ga Sinchon có một cây cầu vượt. Chú đi qua cây cầu vượt rồi rẽ phải thì sẽ thấy bưu điện Sinchon. Chú hãy dừng lại trước bưu điện cho cháu. 

 

 

3. Từ mới luyện nghe chủ đề giao thông

 1. / 타고 가다: Đi gì (đến đâu)

 2. : Hành lý

 3. 사거리: Ngã tư

 4. 육교: Cầu đi bộ trên cao

 5. 지하도: Đường hầm đi bộ

 6. 횡단보도: Lối đi bộ sang đường

 7. 신호등: Đèn giao thông

 8. 똑바로 가다 직진하다: Đi thẳng

 9. 오른쪽으로 가다 우회전하다: Rẽ phải

 10. 왼쪽으로 가다좌회전하다: Rẽ trái 

 11. 유턴하다돌다: Quay đầu

 12. / 서다 / 세우다: Dừng (xe) 

 

-  Dương Hồng Yên (Hàn Quốc Nori)   -