logo
donate

Phân biệt các ngữ pháp (으)ㄹ 거예요; (으)ㄹ 게요; (으)ㄹ래요; 겠어요

1. (으)ㄹ거예요

ĐỘNG TỪ/ TÍNH TỪ + (으)ㄹ 거예요.

 DANH TỪ + (이)ㄹ 거예요.  

Với động từ, tính từ kết thúc bằng nguyên âm hoặc phụ âm , thì chia với 거예요.

Với động từ, tính từ kết thúc bằng phụ âm thì chia với 을 거예요.

Với danh từ thì dùng với 일 거예요.

CÁCH DÙNG:

Ngôi thứ 1: Dùng để nói về kế hoạch và ý định của bản thân. Kế hoạch đó thường không liên quan đến người nghe.

Ngôi thứ 2: Thường dùng với dạng nghi vấn (hỏi về kế hoạch của đối phương)

Ngôi thứ 3 và tính từ: Dùng để dự đoán một cách mạnh mẽ và có tính chủ quan.  

VÍ DỤ: 

 •  Ngôi thứ 1:

1. 주말에 친구하고 영화를 볼 거예요.

→ Cuối tuần tôi và bạn tôi sẽ đi xem phim. 

2. 내일 학교에 갈 거예요.  

→ Ngày mai tôi sẽ đến trường.

3. 내일 병문안을 갈 거예요.

→ Ngày mai tôi sẽ đi thăm bênh. 

4. 내일 여행을 갈 거예요.

→ Ngày mai tôi sẽ đi du lịch. 

(Tất cả các câu trên chỉ chia sẻ về kế hoạch và dự định của người nói. Kế hoạch đó không liên quan đến người nghe .)

 

 • Ngôi thứ 2:

1. 휴가 때는 뭐 할 거예요?

→ Vào kỳ nghỉ anh sẽ làm gì?

2. 내일 학교에 갈 거예요?

→ Ngày mai anh sẽ đến trường à?

3. 졸업 후에 뭐 할 거예요?

→ Sau khi tốt nghiệp anh sẽ làm gì?

4. 밥 먹고 뭐 할 거예요?

→ Ăn xong anh sẽ làm gì?

 

 • Ngôi thứ 3:

1. 내일도 비가 올 거예요.

→ Ngày mai trời sẽ mưa.

 

Tính từ:

-   언니가 예쁘니까 언니의 아기도 분명히 예쁠 거예요.

→ Vì chị xinh nên con chị chắc chắn sau này cũng sẽ xinh.

Danh từ:

- 이게 아마 선생님이 말씀하신 책일 거예요.

→ Cái này có lẽ sẽ là quyển sách mà cô giáo đã nói đến.

 

NHỮNG BIỂU HIỆN DÙNG SAI: 

 • 그럼, 오늘 저녁에 회사 앞에서 기다릴 거예요 (x)
 • 그럼, 오늘 저녁에 회사 앞에서 기다릴게요. (o)

Trong trường hợp truyền đạt lời hứa, hẹn đến người nghe thì dùng “(으)ㄹ 게요”.

 

2. ĐỘNG TỪ+(으)ㄹ게요.

ĐỘNG TỪ+ (으)ㄹ 거예요.

Với động từ, kết thúc bằng nguyên âm hoặc phụ âm , thì chia với ㄹ 게요.

Với động từ kết thúc bằng phụ âm thì chia với 을 게요.

Không chia với tính từ và danh từ. 

Người nói muốn TRUYỀN ĐẠT ý chí hoặc lời hứa hẹn của mình đến người nghe.

 • Không dùng cho ngôi thứ 3 và dạng nghi vấn.  Khi dùng cho ngôi thứ 2 dạng nghi vấn thì chuyển sang dạng “겠어요? / 겠습니까?”

 

VÍ DỤ

- 오늘 저녁은 제가 살게요. Bữa tối nay để tôi mới.  (truyền đạt ý chí)

- 이따 전화 드릴게요. Chút nữa tôi sẽ gọi cho anh. (truyền đạt lời hứa)

- 베트남에 놀러오시면 여기저기 안내할게요. Nếu anh đến Việt Nam chơi tôi sẽ dẫn anh đi đây đó, (truyền đạt lời hứa)

- 제가 할게요. Để tôi làm. (truyền đạt ý chí)

- 갈게요. Tôi đi đây. (truyền đạt ý chí)

- 이번달 월급을 받으면 선물을 사 줄게. Nhận được lương tháng này tôi sẽ mua quà cho anh. (truyền đạt lời hứa) 

 

BIỂU HIỆN DÙNG SAI: 

 • 이번 휴가 때는 가족과 함께 해외여행을 갈게요  (X)
 • 이번 휴가 때는 가족과 함께 해외여행을 갈 거예요 (O)

Khi nói về kế hoạch của bản thân, không liên quan đến người nghe thì dùng “(으)ㄹ 거예요 .

 • 음료수는 뭘 드실게요? (X)
 • 음료수는 뭘 드시겠어요? (O)
 • 음료수는 뭘 드실래요? (O)

Không thể dùng cho ngôi thứ 2 ở dạng nghi vấn, trong trường hợp này nên dùng “'-겠어요”

 • 제가 바빠서 친구가 대신 갈게요. (X)
 • 제가 바빠서 친구가 대신 가기로 했어요. (O)
 • 제가 바빠서 친구가 대신 갈 거예요. (O)

- Không thể sử dụng cho ngôi thứ 3

- Khi thể hiện một lời hứa hoặc quyết định một việc gì đó thì nên sử dụng cấu trúc “'-기로 하다‘ hoặc “(으)ㄹ 거예요

 • 이게 더 맛있을게요. X
 • 이게 더 맛있을 거예요. O

Không sử dụng cấu trúc này với tính từ.

 

3. ĐỘNG TỪ + 겠어요/ 겠습니다

 

Về mặt ý nghĩa thì 겠어요/ 겠습니다 tương tự như cấu trúc (으)ㄹ 게요

SỰ KHÁC BIỆT: 
(으)ㄹ 게요 thì chắc chắn phải có đối tượng để nói cùng.

겠어요/ 겠습니다 có thể sử dụng để tự thể hiện ý chí của bản thân khi nói một mình.

어떻게 해서든 오늘 안으로 이 일을 전부 끝내겠다.

Dù có ra sao thì trong ngày hôm nay mình cũng phải làm xong việc này. (Tự thế hiện lời hứa với bản thân)

어떻게 해서든 오늘 안으로 이 일을 전부 끝낼게요. (x)

Chỉ dùng để thể hiện ý chí của mình với người khác, không dùng khi tự hứa với bản thân

 

겠어요/ 겠습니다 có thể dùng được cho ngôi thứ 2, dạng nghi vấn.

- 이렇게 공부해서 대학에 합격할 수 있겠어요? (O)

- 이렇게 공부해서 대학에 합격할 수 있을게요? (X)

Đối với ngôi thứ 3 thì ý nghĩa sẽ tương tự với '(으)ㄹ 거예요‘, đoán 1 điều gì đó.

- 눈이 많이 와서 차가 많이 막히겠어요. (o)

- 눈이 많이 와서 차가 많이 막힐 거예요. (o)

- 눈이  많이 와서 차가 많이 막힐 게요. (x)

- 눈이  많이 와서 차가 많이 막힐래요. (x)

(으)ㄹ 게요, (으)ㄹ래요 không sử dụng trong trường hợp này. 

 

4. ĐỘNG TỪ + (으)ㄹ래요

- Với động từ, kết thúc bằng nguyên âm hoặc phụ âm, thì chia với ㄹ 래요.

- Với động từ kết thúc bằng phụ âm thì chia với 을래요.

- Không chia với tính từ và danh từ. 

- Cấu trúc này tương tự như cấu trúc (으)ㄹ 거예요, tuy nhiên (으)ㄹ래요 thì nhấn mạnh ý kiến và sự tùy thích của bản thân. 

 

ĐIỂM KHÁC NHAU:

- (으)ㄹ래요 chỉ sử dụng cho ngôi thứ nhất và ngôi thứ 2, không sử dụng được cho ngôi thứ 3.

 Ví dụ: 

A: 뭐 마실래요?

B: 전 커피 마실래요.

A: 이따가 우리는 영화를 보러 갈거 예요.

B: 나도 갈래요.

BIỂU HIỆN SAI:

 • 이 친구는 오늘 모임에 안 갈래요. (X)
 •  

→ Không sử dụng được cho ngôi thứ 3

이 친구는 오늘 모임에 안 간데요. (o)

이 영화가 재미있을래요. (X)

→ Không dùng cho tính từ.

이 영화가 정말 재미있데요. (o)

이 영화는 정말 재미 있데요. (o) 

 

- Dương Hồng Yên (Hàn Quốc Nori) - 

Xem thêm các bài thực hành liên quan