logo
donate

Luyện viết TOPIK câu 54: 소비 (Tiêu dùng)

ĐỀ BÀI: 

다음을 주제로 하여 자신의 생각을 600~700자로 글을 쓰시오문제를 그대로 옮겨 쓰지 마시 . (50)

돈을 쓰는 것은 돈을 버는 것만큼 중요하다소비의 기준은 사람마다 다르지만 소비를 잘해야 자신의   원하는 방향으로 이끌어   있다그래서 사람들은 소비를   여러 가지 사항을 고려하게 된다.

아래의 내용을 중심으로 '바람직한 소비 생활에 대한 자신의 생각을 쓰라.

 소비 생활을   고려해야  사항은 무엇인가?

 이것을 고려하지 않았을  어떤 문제가 생길  있는가?

 바람직한 소비 생활을 실천하기 위해 어떤 노력을 해야 하는가?

 

BÀI MẪU:

 

      소비 생활을 할때 고려해야  사항  가지이다 번째는 합리적 소비이다합리적 소비란 자신의 소득 수준에 맞는 소비를 말한다소득에 비해 턱없이 높은 고가 제품을 사는 것은 합리적인 소비 라고할  없다다음으로 친환경 소비이다자신의 소비가 환경에 도움이 되는지 생각해 봐야 한다물건 값이 싸도 환경에 나쁜 영향을 끼치는 물건월회성 물건들은 고려해야  사항들이다.

만약 소비를 할때 이러한 사항을 고려하지 않는다면 문제가 생길  있다먼저 합리적인 소비를 하지 않고 과소바 하거나 충동구매 많이  경우 경제적인 부담 커진다그래서 저축은커녕 돈을 빌려서 생활을  수밖에 없다그리고 환경을 생각하지 않고 소비를 한다면 장기적으로  파해는 우리 자신에게  아온다우리가  물건들이 얼마  가서 쓰레기가 되고  썩지 않아 환경오염 삼해지면 우리도 건강하    없다.

따라서 바람직한 소비 생활을 실천하 위해서는 우선 합리적인 소비를 위해서 소비 계획을 미리 세우는 것이 졸다미리  돈을 정해 두고 거기에 맞춰 쓴다든지 가계부 적어 보는 것도 좋은 방법이다또한  경에 도움이 되는 친환경 소비 위해서는 평소예 친환경 제품을 많이 만드는 기업에 관심을 가지고 그런 제품을 쓰도록 노력해야 한다특히농산물 경우에는  지역에서 생산하는 친환경 제품을 사는 것이 좋다.

 

 

                         TỪ VỰNG HAY

 • 고려 cân nhắc, xem xét
 • 사항 vấn đề, nội dung
 • 소득 thu nhập
 • 고가 đắt đỏ
 • 월회성 theo tháng, hàng tháng
 • 친환경 thân thiện với môi trường
 • 월회성 theo tháng, hàng tháng
 • 과소비tiêu dùng quá mức
 • 충동구매 mua sắm bốc đồng
 • 부담 gánh nặng
 • 저축tiết kiệm
 • 환경오염 ô nhiễm môi trường
 •  수밖에 없다 không còn cách nào khác
 • 실천하기 thực hành
 • 쓰다 tiêu
 • 가계부sổ thu chi gia đình
 • 친환경 소비 tiêu dùng thân thiện với môi trường
 • 농산물 sản phẩm nông nghiệp

 

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH: 

소비 생활을 할때 고려해야  사항은  가지이다 번째는 합리적 소비이다합리적 소비란 자신의   수준에 맞는 소비를 말한다소득에 비해 턱없이 높은 고가의 제품을 사는 것은 합리적인 소비 라고   없다다음으로 친환경 소비이다자신의 소비가 환경에 도움이 되는지 생각해 봐야 한다  값이   환경에 나쁜 영향을 끼치는 물건월회성 물건들은 고려해야  사항들이다.

Khi tiêu dùng, có hai điều cần xem xét. Thứ nhất là tiêu dùng hợp lý. Tiêu dùng hợp lý là tiêu dùng phù hợp với mức thu nhập của mình. Mua những sản phẩm đắt đỏ vượt quá thu nhập của mình thì không thể gọi là tiêu dùng hợp lý. Thứ hai là tiêu dùng thân thiện với môi trường. Bạn cần suy nghĩ xem liệu việc tiêu dùng của mình có giúp ích cho môi trường hay không. Dù giá sản phẩm rẻ nhưng nếu sản phẩm đó gây hại cho môi trường, là sản phẩm sử dụng một lần thì cần cân nhắc kỹ lưỡng.

고려 cân nhắc, xem xét

사항 vấn đề, nội dung

합리적 hợp lý

소비 tiêu dùng

수준 mức độ

소득 thu nhập

고가 đắt đỏ

제품 sản phẩm

친환경 thân thiện với môi trường

도움 sự giúp đỡ

giá

영향 ảnh hưởng

월회성 theo tháng, hàng tháng

만약 소비를   이러한 사항을 고려하지 않는다면 문제가 생길  있다먼저 합리적인 소비를 하지   과소바를 하거나 충동구매를 많이  경우 경제적인 부담이 커진다그래서 저축은커녕 돈을 빌려서  활을  수밖에 없다그리고 환경을 생각하지 않고 소비를 한다면 장기적으로  파해는 우리 자신에게  아온다우리가  물건들이 얼마  가서 쓰레기가 되고  썩지 않아 환경오염이 삼해지면 우리도 건강하    없다.

Nếu không xem xét những điều này khi tiêu dùng, có thể phát sinh vấn đề. Đầu tiên, nếu không tiêu dùng hợp lý mà tiêu xài hoang phí hoặc mua sắm bốc đồng quá nhiều, gánh nặng kinh tế sẽ tăng lên. Khi đó, không những không thể tiết kiệm mà còn phải vay mượn để trang trải cuộc sống. Thêm nữa, nếu không nghĩ đến môi trường khi tiêu dùng, về lâu dài hậu quả sẽ trở lại với chính chúng ta. Những sản phẩm chúng ta mua sẽ sớm trở thành rác thải và khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường, thì chúng ta cũng không thể sống khỏe mạnh được.

합리적 hợp lý

소비 tiêu dùng

과소비tiêu dùng quá mức

충동구매 mua sắm bốc đồng

경제적 kinh tế

부담 gánh nặng

저축 tiết kiệm

물건 đồ vật

쓰레기 rác thải

환경오염 ô nhiễm môi trường

건강 sức khỏe

 수밖에 없다 không còn cách nào khác

돌아온다quay trở lại

따라서 바람직한 소비 생활을 실천하기 위해서는 우선 합리적인 소비를 위해서 소비 계획을 미리 세우는 것이 졸다미리  돈을 정해 두고 거기에 맞춰 쓴다든지 가계부를 적어 보는 것도 좋은 방법이다또한  경에 도움이 되는 친환경 소비를 위해서는 평소예 친환경 제품을 많이 만드는 기업에 관심을 가지고 그런 제품을 쓰도록 노력해야 한다특히농산물의 경우에는  지역에서 생산하는 친환경 제품을 사는 것이 좋다.

Do đó, để thực hiện một cuộc sống tiêu dùng lý tưởng, trước hết để tiêu dùng hợp lý, cần lên kế hoạch tiêu dùng trước. Định trước số tiền sẽ chi tiêu và tuân thủ theo đó, hoặc ghi chép sổ chi tiêu là những phương pháp tốt. Ngoài ra, để tiêu dùng thân thiện với môi trường, cần quan tâm đến những công ty sản xuất nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường và cố gắng sử dụng những sản phẩm đó. Đặc biệt, đối với nông sản, tốt nhất là nên mua sản phẩm thân thiện với môi trường được sản xuất tại địa phương.

실천하기 thực hành

우선 trước tiên

 합리적 hợp lý

계획 kế hoạch

미리 trước

쓰다 tiêu

가계부 sổ thu chi gia đình

환경 môi trường

친환경 소비 tiêu dùng thân thiện với môi trường

평소 bình thường

친환경 제품 sản phẩm thân thiện với môi trường

만드는 기업 doanh nghiệp sản xuất

특히 đặc biệt

농산물 sản phẩm nông nghiệp

Bài học mới